നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി<small> (Neelakasham Pachakadal Chuvanna Bhoomi)</small> Poster

നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി (Neelakasham Pachakadal Chuvanna Bhoomi)

User Score
Votes
Share
Rate

നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി (Neelakasham Pachakadal Chuvanna Bhoomi) Overview

Kasi and Suni are close friends who studied together in an engineering college. Assi, who comes to Kerala to study engineering under the North East quota falls in love with Kasi. Certain incidents that follow set Kasi and Suni on a road trip to Nagaland on two motorcycles. The incidents that happen during this road adventure forms the film.

Directed by: Sameer Thahir

Buy on Amazon

Who Stars in നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി (Neelakasham Pachakadal Chuvanna Bhoomi)


Recommendations

പത്തേമാരി പത്തേമാരി
വിക്രമാദിത്യൻ വിക്രമാദിത്യൻ
ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ
കേരള കഫെ കേരള കഫെ
ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ

Images related to നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി

നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി small backdrop
നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി small backdrop
നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി small backdrop
നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി small backdrop
നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി small backdrop

Production

Happyhours Entertainment

E4 Entertainments logo
E4 Entertainments


Facts

Status
Released

Release Date
2013-08-09

Original Language
Malayalam

Runtime
2 hr 22 mins

Homepage
http://www.npcbthemovie.com/

Genres
Romance Thriller

Keywords
himalaya college strike marriage biker road trip romance bike finding love


What are the best movies in theaters right now?