Our app is now available on Google Play.

Our app is now available on Google Play.

Cast and Crew for My Girlfriend is an Alien

Back to My Girlfriend is an Alien Info

Thassapak Hsu

Fang Leng

Wan Peng

Chai Xiaoqi

Yang Yue

Jiang Xue

Wang Youjun

Fang Lie

Wang Haozhen

Han Jinming

Zhang Meng

Sister Chai